Verschiedene Künsler, 1. Rainer Zille, 2. A. Speling (?), 3. Peter Albert (?), 4. Joachim John, 5. Gerhard Kettner und 6.-8. Fred Walther

Verschiedene Künsler, 1. Rainer Zille (1945 Merseburg - 2005 in Saaldorf, 2. A. Speling (?), 3. Peter Albert (?) (1936* Dresden), 4. Joachim John (1933 Tetschen, Tschechoslowakei - 2018 Neu Frauenmark), 5. Gerhard Kettner (1928 Mumsdorf - 1993 Dresden) und 6.-8. Fred Walther (*1933 Weißenfels)